Tirdzniecības un atgriešanas nosacījumi

Interneta veikala http://cbweedshopestonia.ee īpašnieks ir uzņēmums “TLJ Grupp OÜ”, juridiskā adrese Harju apriņķis, Tallina, Sakala tn. 12, 10141).

Pārdošanas līguma spēkā esamība, informācija par precēm un cenu

Pārdošanas nosacījumi ir spēkā starp http://cbweedshopestonia.ee (turpmāk – Interneta veikals) un klientiem (turpmāk – Klients) attiecībā uz tiesībām un pienākumiem, kas rodas, Klientam iegādājoties preces.

Pārdošanas nosacījumi stājas spēkā, iegādājoties preces no Interneta veikala.

Interneta veikalā pārdošanā esošo preču cenas ir norādītas pie precēm. Cenai nāk klāt preces piegādes izmaksas.

Preču piegādes cena ir atkarīga no Klienta atrašanās vietas un piegādes veida. Piegādes cena tiek norādīta, noformējot pasūtījumu.

Informācija par precēm ir norādīta interneta veikalā blakus konkrētajai precei.

Interneta veikals patur sev tiesības mainīt pārdošanas nosacījumus un pārdošanas cenu. Šīs izmaiņas tiks atspoguļotas mājaslapā.

Pasūtījuma noformēšana

Pasūtījuma veikšanai vēlamās preces ir jāpievieno grozam. Lai noformētu pasūtījumu, ir jāaizpilda prasītie lauki un jāizvēlas piemērots preču piegādes veids. Pēc pasūtījuma noformēšanas uz ekrāna ir redzama pasūtījuma summa, kuru var apmaksāt, izmantojot bankas saiti vai kādu citu maksāšanas risinājumu.  

Līgums stājas spēkā, kad apmaksājamā summa ir ieskaitīta Interneta veikala norēķinu kontā.

Ja pasūtīto preci nav iespējams piegādāt saistībā ar to, ka prece ir beigusies, vai kāda cita iemesla dēļ, tad Klients par to tiek informēts pie pirmās izdevības, un samaksātā summa (tai skaitā maksa par piegādi) tiek atmaksāta nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no paziņojuma nosūtīšanas.  

Cenas

Interneta veikals patur tiesības koriģēt cenas. Ja Klients ir iesniedzis pasūtījumu pirms cenu izmaiņas ir stājušās spēkā, tad attiecībā uz viņu tiek piemērota tā cena, kas bija redzama rēķina izrakstīšanas brīdī. Klientam nav tiesības prasīt atlīdzību par starpību.

Piegāde

Preces tiek sūtītas uz sekojošām valstīm: Latvija

Preces piegādes izdevumus sedz Klients, piegādes izmaksas tiek uzrādītas pie attiecīgā piegādes veida. 

Lietuvas teritorijā sūtījumi parasti nonāk vēlamajā galamērķi 3-7 darba dienu laikā, skaitot no pārdošanas līguma spēkā stāšanās. Piegāde ārpus Igaunijas teritorijas notiek 14 kalendāro dienu laikā. 

Atbildība un nepārvarama vara

Interneta veikals neatbild par pircējam radītajiem zaudējumiem vai preces piegādes kavēšanos gadījumā, ja zaudējumi vai preces piegādes kavēšanās ir radusies tādu apstākļu dēļ, kurus Interneta veikals nevarēja ietekmēt un kuru iestāšanos tas nevarēja paredzēt.

Atteikšanās tiesības

Attiecībā uz precēm, kas iegādātas interneta veikalā http://cbweedshopestonia.ee, tiek piemērotas Igaunijas Republikas likumos paredzētās garantijas un atdošanas kārtība. Pēc preces saņemšanas Klientam ir tiesības 14 dienu laikā preci atgriezt saskaņā ar Igaunijas Saistību tiesību likuma 56. pantu.  

Attiekšanās tiesības netiek piemērotas, ja pircējs ir juridiska persona.  

Atgrieztā prece nedrīkst būt lietota, bojāta, un tai ir jāatrodas oriģinālajā iepakojumā. 
Preču atgriešanas izmaksas sedz klients, ja vien atgriešanas iemesls nav neatbilstība pasūtījumam vai brāķis.  

Ja prece ir lietota citiem mērķiem, nekā tas ir paredzēts, lai pārliecinātos par preces būtību, īpašībām un efektivitāti, vai arī ja uz tās ir lietošanas vai nodiluma pēdas, tad Interneta veikalam ir tiesības samazināt atmaksājamo summu atbilstoši preces vērtības samazinājumam.

Par vēlmi atgriezt preci klientam ir jāpaziņo 14 dienu laikā pēc preces saņemšanas, rakstot paziņojumu brīvā formā uz e-pasta adresi: info@cbweedestonia.ee. Paziņojumā ir jānorāda klienta vārds, preces nosaukums un pasūtījuma numurs.

Nauda par atgrieztajām precēm Klientam tiek atmaksāta nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc atteikuma paziņojuma saņemšanas.

Pircējam prece ir jāatgriež 14 dienu laikā pēc paziņojuma nosūtīšanas, vai arī jāiesniedz apliecinājums, ka minētā perioda laikā prece ir nodota pārvadātājam.

Interneta veikals var atteikties veikt naudas atmaksu, līdz tas ir saņēmis preci, kas ir līguma priekšmets, vai līdz pircējs ir iesniedzis apliecinājumu, ka prece ir nosūtīta atpakaļ, atkarībā no tā, kurš no šiem notikumiem iestājas agrāk.

Ja pircējs ir izvēlējies citu piegādes veidu, nevis vislētāko parasto piegādes veidu, tad Interneta veikalam nav patērētājam jāatmaksā izdevumi, kas pārsniedz ar parasto piegādes veidu saistītos izdevumus.

Atdot nevar preces, kuras ātri bojājas vai kurām ir beidzies derīguma termiņš.

Interneta veikalam ir tiesības atkāpties no darījuma un prasīt, lai pircējs atgriež preci, ja Interneta veikalā kļūdaini norādītā preces cena ir būtiski zemāka par tirgus cenu.  

Citi nosacījumi

Interneta veikals neatbild par trūkumiem, kas radušies pēc preces nodošanas Klientam.

Ja Interneta veikalā iegādātajai precei ir trūkumi, par kuriem ir atbildīgs Interneta veikals, tad Interneta veikals šādu preci salabo vai aizvieto ar citu. Ja preci nav iespējams salabot vai aizvietot, tad Interneta veikals atmaksā Klientam visus ar pārdošanas līgumu saistītos izdevumus.  

Interneta veikals atbild uz patērētāja iesniegto sūdzību 15 dienu laikā rakstiski vai, izmantojot līdzekļus, ar kuriem šo faktu var rakstiski apliecināt.  

Tiešais mārketings un personas datu apstrāde

Interneta veikals izmanto Klienta iesniegtos personas datus (tostarp vārdu, tālruņa numuru, adresi, e-pasta adresi, bankas rekvizītus) vienīgi pasūtījuma apstrādei un preces nosūtīšanai Klientam. Interneta veikals nodod personas datus pārvadāšanas pakalpojuma sniedzējam, lai tas var piegādāt preci.

Interneta veikals sūta uz Klienta e-pasta adresi jaunumus un piedāvājumus vienīgi tad, ja Klients ir paudis šādu vēlēšanos, ievadot interneta lapā e-pasta adresi un apstiprinot savu vēlmi saņemt tiešā mārketinga paziņojumus.  

Klients var jebkurā laikā atteikties no piedāvājumiem un jaunumiem, kas tiek sūtīti uz viņa e-pasta adresi, paziņojot mums par to ar e-pasta starpniecību vai sekojot nosūtītajā e-pasta vēstulē sniegtajiem norādījumiem.  

Strīdu izšķiršana

Ja Klientam attiecībā uz Interneta veikalu ir pretenzijas, tad par to ir jāpaziņo, rakstot uz e-pasta adresi info@cbweedestonia.ee

Strīdus un domstarpības, kas izriet no šiem nosacījumiem, puses risina pārrunu ceļā. Ja šos strīdus un domstarpības puses nespēj atrisināt pārrunu ceļā, tad abām pusēm savu tiesību aizsardzībai ir tiesības vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.